-->
Polska Podstawa Programowa

Polska Podstawa Programowa

MEN

 

 

Obywatele polscy mieszkający w Polsce mają prawny obowiązek realizowania Polskiej Podstawy Programowej (PPP) w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Prowadzone przez nas, obok szkoły międzynarodowej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Niepubliczne Gimnazjum posiadają uprawnienia szkół publicznych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w jego imieniu Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Szkoły kształcą w oparciu o podstawy programowe obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących, korzystając z programów nauczania zatwierdzonych przez ministerstwo. Jednocześnie realizują także własne (autorskie) koncepcje programowe dostosowane do potrzeb i profilu szkół. 
Szkoła podstawowa prowadzi oddziały dwujęzyczne, co oznacza, że część przedmiotów jest nauczana zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a co za tym idzie jednocześnie realizowany jest program polski i  edukacja międzynarodowa, co pozwala:

 

  • zapewnić Państwa dziecku jak najwyższy poziom nauczania,
  • rozsądnie zarządzać obciążeniem pracą, aby oszczędzić Państwu i Państwa dziecku niepotrzebnej frustracji związanej z dublowaniem się programu polskiego i edukacji brytyjskiej,
  • spełnić wymagania prawne

 

 

NASZA STRATEGIA EDUKACJI DZIECI POLSKICH

 

Międzynarodowy program IPC to system nauczania opierający się na zasadach kształcenia zintegrowanego. Realizacja tego programu odbywa się w języku angielskim. Założenia PPP i IPC są w dużej mierze zbieżne. W naszej szkole program nauczania w każdej klasie jest realizowany przez dwie osoby pracujące zespołowo – nauczyciela międzynarodowego i nauczyciela z polskimi uprawnieniami pedagogicznymi. Zadania polskiego nauczyciela są dwojakie: po pierwsze, służy on dodatkową pomocą wszystkim dzieciom w klasie, a po drugie, dba o to aby polskie dzieci poznawały podstawową terminologię aktualnie omawianego materiału także w języku polskim. Zespołowa praca dwóch nauczycieli w ramach IPC spełnia wymagania PPP – jest to kształcenie zintegrowane, ale z dodatkowym wariantem językowym.

 

Nasi nauczyciele pracują w zespołach bez podziału na nauczycieli i asystentów, ponieważ wszyscy spełniają formalne wymagania edukacyjne, posługują się językiem angielskim, mają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Wszyscy podlegają Dyrektorowi szkoły, co zapewnia najwyższą jakość i koordynację procesu edukacji.

 

Założenia IPC umożliwiają nam tworzenie jednostek nauczania uwzględniających aspekty PPP, które w innym przypadku nie zostałyby zrealizowane. Dzięki temu ilość materiału, który należy omówić z dziećmi poza głównymi blokami zajęć zostaje zredukowana. Ta sama zasada dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w PPP będących kontynuacją nauczania zintegrowanego.

 

Poszczególne przedmioty wskazane w PPP realizowane są następujący sposób: 

 

Matematyka – Zajęcia odbywają się w języku angielskim, dla dzieci polskich uzupełnione dodatkowo terminologią polską, prowadzone są przez dwóch nauczycieli pracujących zespołowo;

 

Przyroda w szkole podstawowej – Zajęcia odbywają się w języku angielskim, dla dzieci polskich uzupełnione dodatkowo terminologią polską, prowadzone są przez dwóch nauczycieli pracujących zespołowo;

 

Biologia – Zajęcia odbywają się w języku angielskim, dla dzieci polskich uzupełnione dodatkowo terminologią polską, prowadzone są przez dwóch nauczycieli pracujących zespołowo;

 

Chemia – Zajęcia odbywają się w języku angielskim, dla dzieci polskich uzupełnione dodatkowo terminologią polską, prowadzone są przez dwóch nauczycieli pracujących zespołowo;

 

Fizyka – Zajęcia odbywają się w języku angielskim, dla dzieci polskich uzupełnione dodatkowo terminologią polską, prowadzone są przez dwóch nauczycieli pracujących zespołowo.

 

Historia i geografia – Zajęcia odbywają się w języku angielskim, dla dzieci polskich uzupełnione dodatkowo terminologią polską, prowadzone są przez dwóch nauczycieli pracujących zespołowo. Szczególne aspekty programu nauczania historii i geografii Polski, które nie mogą być zrealizowane w ramach IPC, nauczane są na zajęciach dodatkowych organizowanych w zależności od potrzeb w języku polskim;

 

Język polski – Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel. Polskie dzieci uczęszczają na osobne lekcje języka polskiego w czasie, gdy inni uczniowie mają zajęcia wyrównujące z języka angielskiego jako języka obcego lub z języków narodowych. Lekcje języka polskiego odbywają się na wcześniejszym etapie edukacji w stosunku do wymagań programu MEN, aby dzieci mogły wykształcić solidne podstawy i ograniczyć ilość pracy na późniejszych etapach edukacji;

 

Lekcje religii – Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, organizowane są po szkole, w zależności od potrzeb.

 

W przypadku, gdy któreś z dzieci będzie miało trudności z dwujęzycznym funkcjonowaniem i będzie wymagało dodatkowej pomocy, istnieje możliwość zorganizowania zajęć uzupełniających, aby zaradzić tym problemom.

Współpracujemy również z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, które w razie potrzeby pomagają przezwyciężyć trudności naszym uczniom, a wskazówki przez nie formułowane są brane pod uwagę w czasie codziennej pracy, jak i w czasie egzaminów zewnętrznych obowiązujących na zakończenie nauki w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

Z uwagi na to, że większość obowiązkowego materiału ujętego w PPP będzie realizowana w ramach normalnych zajęć lekcyjnych (IPC), podczas których polski nauczyciel będzie wprowadzał wymaganą terminologię polską, nie będzie potrzeby dodatkowego obciążania dzieci pracą domową związaną z przedmiotami polskimi. Rozwiązanie to wyeliminuje również konieczności opuszczania lekcji programu międzynarodowego na rzecz realizacji przedmiotów PPP.

 

Od pierwszej klasy gimnazjum opracowaliśmy połączony program nauczania, dostosowany do wymagań MEN. Oznacza to, że począwszy od klasy 7 międzynarodowej (1 klasa polskiego gimnazjum) program nauczania przyrody jest rozbity na trzy osobne przedmioty: biologię, chemię i fizykę. Rozwiązanie to daje uczniom możliwość lepszego zgłębienia wiedzy z dziedzin przyrodniczych zanim zdecydują się na wybór przedmiotów do egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education) a następnie do matury międzynarodowej.

W ostatnich klasach polskiej szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych konieczne jest zastępowanie zajęć z niektórych przedmiotów lekcjami języka polskiego. Przedmioty takie jak ICT, muzyka i plastyka stracą na rzecz języka polskiego po jednej godzinie lekcyjnej, kolejne dwie lekcje języka polskiego odbędą się kosztem zajęć teatralnych. Jesteśmy jednak otwarci na propozycje rodziców i dzieci widząc również możliwości organizacji takich zajęć poza godzinami szkolnymi. 

 

Dzieci, które w momencie rozpoczęcia nauki w szkole słabo lub wcale nie posługują się językiem angielskim mają zapewnioną dodatkową pomoc w postaci intensywnych lekcji języka angielskiego jako obcego (EAL), tak aby mogły jak najszybciej dorównać innym uczniom w klasie. Uczniowie mogą korzystać z tych zajęć tak długo, jak jest to konieczne. Model pracy zespołowej nauczycieli pozwala na ograniczenie frustracji i stresu związanego z brakiem zrozumienia jaki zwykle przeżywają dzieci w takich sytuacjach, równocześnie umożliwiając im dorównywanie reszcie klasy w zakresie wykonywanych obowiązków.

 

Przedstawiony sposób realizacji PPP, spełnienia wymogów prawnych i zaspokojenia potrzeb edukacyjnych polskich dzieci wymaga szczególnej proporcji pomiędzy ilością uczniów i nauczycieli. Umożliwi ona ponadto szybką identyfikację i zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczniów oraz uczyni proces nauczania bardziej efektywnym.

 

Opracowanie optymalnej strategii kształcenia dzieci polskich w szkole międzynarodowej oraz jej późniejsza prawidłowa realizacja wymagają praktycznej znajomości i doświadczenia w tym zakresie. Dyrektor ds. Polskiej Podstawy Programowej, Małgorzata Magda-Przybyszewska oraz Dyrektor szkoły, Lindsay Davidson ściśle współpracują, aby wszystkie elementy podstawy programowej wymaganej przez MEN zostały jasno określone i zintegrowane w ramach głównego programu nauczania realizowanego przez wszystkie dzieci lub zorganizowane w postaci dodatkowych zajęć i warsztatów w zależności od potrzeb. 

 

Małgorzata Magda-Przybyszewska ma wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, dlatego też doskonale orientuje się z jakimi trudnościami borykają się dzieci i młodzież w trudnym okresie dojrzewania. 

 

Lindsay Davidson, który swobodnie komunikuje się w języku polskim, ma dwójkę dzieci, których edukacja obejmuje zarówno polską podstawę programową, jak i program międzynarodowy. W pełni świadomy ogromnych zalet wynikających z takiej edukacji, zna również problemy, z którymi zmagają się takie rodziny i same dzieci.

 

Skuteczne współdziałanie obydwojga dyrektorów umożliwia nam realizację trzech opisanych na wstępie celów.

 

Niezależnie od sytuacji oraz narzuconych prawem ram programowych i godzinowych dołożymy wszelkich starań, aby poziom edukacji w zakresie polskich wymagań spełniony był na jak najwyższym poziomie.

 

Copyright © 2022 Embassy International School, Szkoła Międzynarodowa, ul. Edmunda Biernackiego 8-10, 30-043 Kraków, Poland