Personal data protection policy / Polityka ochrony danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych będą:  

Embassy International School Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edmunda Biernackiego 10, 30-043 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000569069, NIP: 6762491287, REGON: 362122984. 

Zwanym dalej „Administratorem” lub „EMBASSY” 

 1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Dorotę Gross z którą kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: dpo@embassyschool.org lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 1) 
 1. Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez EMBASSY  

3.1. Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

 • przyjęcie dziecka do szkoły, przedszkola lub żłobka,  
 • realizacja zadań oświatowych,  
 • zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w placówce,  
 • umożliwienie dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,  
 • realizacja zadań promocyjnych placówki,  
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na placówce, 
 • realizacja umów zawartych z placówkami, 
 • informowanie o realizacji zadań wychowawczych i rekreacyjnych oraz wychowaniu dziecka, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz mienia placówek, 
 • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości, 
 • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług, 
 • w związku z korzystaniem z funpage’a, 
 • w związku z korzystaniem z YouToube’a 
 • prowadzenie monitoringu wizyjnego. 

3.2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez EMBASSY wynika z działań podejmowanych przez Panią/Pana w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności. 

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych Maksymalny zakres przetwarzanych danych 
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – ZGODA Dane z uzupełnionych formularzy aplikacyjnych lub przesłanych dokumentów są przechowywane przez okres do 2lata. Imię i nazwisko, wiek dziecka, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość, używane języki, deklaracja o specjalnych potrzebach dziecka; dane opiekunów prawnych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail – formularz zgłoszenia dziecka. Dane z dokumentów aplikacyjnych nauczycieli.  
Zawieranie umów  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – UMOWA wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z Kodeksem cywilnym.
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem umów z klientami przez okres 10 lat od jej rozwiązania. 
Dane dzieci (imię i nazwisko, wiek dziecka, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość, używane języki, deklaracja o specjalnych potrzebach dziecka; dane dotyczące przeciwskazań zdrowotnych) Dane opiekunów prawnych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, PESEL, nr dowodu lub paszportu). 
Rozliczenia finansowe Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – OBOWIĄZEK PRAWNY   
wynikający z ustawy o podatku od towarów i usług.      Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji finansowej przez okres 6 lat. 
Imie i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, kwota. 
Prowadzenie korespondencji Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA 
Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat. 
Dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji, treść wiadomości. 
Prowadzenie stron internetowych oraz portali społecznościowych Facebook i YouTube Art. 6 ust. 1 lit. a) – ZGODA
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku zdjęć lub filmów do czasu wycofania zgody lub przez okres 5 lat. 
Adres IP, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, pozostawione komentarze, zdjęcia, filmy. 
Dochodzenie praw Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES 
Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług. 
Dane niezbędne do prowadzenia postępowania. 
Monitoring  
wizyjny  
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES 
Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.  
Dane z monitoringu wizyjnego na terenie EMBASSY. 
 • Dane po upływie wymienionych okresów są trwale usuwane lub podlegają animizacji.  

3.3. Przepisy prawa: 

 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny; 
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy; 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej;  
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
 • a także wszystkie akty wykonawcze do tych przepisów. 
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych są:  
 • inne podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,  
 • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania EMBASSY (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),  
 • dostawcy usług prawnych i doradczych,  
 • osoby upoważnione przez Panią̨/Pana w ramach realizacji praw  
 • odbiorcą danych w zakresie przetwarzania w systemach informatycznych zleceń jest  
 • odbiorcą danych w zakresie publikacji zdjęć lub komentarzy na funpage’u jest Facebook (META) będący odrębnym administratorem danych.  
 • odbiorcą danych w zakresie publikacji filmów jest YouToube będący odrębnym administratorem danych. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane (częściowo) poza Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia) wyłącznie za wcześniejszą zgodą. 
 1. Profilowanie danych. 

6.1. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu jedynie w zakresie obsługi strony internetowej i mogą polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej. Szczegóły opisane są u ustawieniach ciasteczek. Użytkownik strony może sam wyłączyć ciasteczka w ustawieniach/ coockies seting. Administrator zapewnia, że w trakcie profilowania nie sięga do Pani/ Pana dokumentacji.  

 1. Pani/Pana prawa 
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

Oświadczenie Administratora 

EMBASSY INTERNATIONAL SCHOOL oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nich środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: dpo@embassyschool.org 

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej oraz w placówce EMBASSY INTERNATIONAL SCHOOL